1 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9

Obecní úřad Cvrčovice

Cvrčovice 74
691 23 Pohořelice

znak cvrcovic

Telefon a fax: 519 425 132

obec@cvrcovice.cz
starosta@cvrcovice.cz
podatelna.cvrcovice@seznam.cz

 

Číslo bankovního účtu: 1382199389 / 0800
Adresa datové schránky:                yffbqnv
 
Úřední hodiny starosty

Po, St: 14:00 - 18:00
Pá: 8:00 - 10:30

Úřední hodiny místostarostky

Út: 8:00 - 12:00
Čt: 8:00 - 12:00

 

Kde nás najdete?

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Obec Cvrčovice vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, v platném znění. Je spravována zastupitelstvem obce, jehož členové jsou voleni na funkční období čtyř let. Zastupitelstvo obce Cvrčovice má 9 členů. Obec Cvrčovice je veřejnoprávní korporací, která má postavení právnické osoby – v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Jako samostatná právnická osoba vznikla dnem účinnosti zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, tedy dnem voleb do obecních zastupitelstev v roce 1990 (24.11.1990). Své záležitosti spravuje samostatně a při výkonu této samostatné působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy vydanými na základě zákona. Obec Cvrčovice má vlastní majetek a hospodaří s ním za podmínek stanovených zvláštním zákonem.

Obec však vykonává v zákonem vymezeném rozsahu také státní správu ( tzv. přenesenou působnost ) a při výkonu této působnosti se navíc řídí usneseními vlády, směrnicemi ústředních orgánů státní správy, návrhy opatření, popřípadě rozhodnutím krajského úřadu, učiněným podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.

Úplný oficiální název

Obec Cvrčovice

Organizační struktura

Starosta: Mgr. Pavel Endlicher, tel: 602 753 585 , e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Místostarostka: Lenka Šalandová, tel: 607 005 212
Referentka: Eva Benešová, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontaktní spojení

Obecní úřad Cvrčovice
Cvrčovice 74
691 23 Pohořelice

Tel./Fax.: 519 425 132
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Úřední hodiny starosty

Pondělí 14:00 - 18:00 hod.
Středa 14:00 - 18:00 hod.
Pátek 8:00 - 10:30 hod.

Úřední hodiny místostarostky

Úterý 8:00 - 12:00 hod.
Čtvrtek 8:00 - 12:00 hod.

Bankovní spojení

Bankovní ústav: Česká spořitelna, a.s. Břeclav
Číslo účtu: 1382199389/0800

IČO

00600156

DIČ

nejsme plátci DPH

Žádosti o informace

Informace o obci a obecním úřadě lze získat z následujících informačních médií:

 1. webové stránky - http://www.cvrcovice.cz - odkaz na úřední desce
 2. elektronicky na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 3. průběžné vysílání obecního rozhlasu
 4. obecní vývěska před obchodem Jednoty
 5. telefonicky - tel. 519 425 132
 6. přímo - návštěva obecního úřadu

Příjem žádostí a dalších podání

Stížnost, návrh, podnět či písemnou, ústní nebo telefonickou žádost o informace dle zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, lze uplatnit na podatelně Obecního úřadu ve Cvrčovicích. Žádosti o poskytnutí informace lze zasílat na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., elektronická podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí Obecního úřadu Cvrčovice o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to písemně anebo poštou a na podatelně obecního úřadu.

Odvolání musí obsahovat:

 • jméno, příjmení, adresu
 • důvod proti čemu se odvolání směřuje
 • čeho se žadatel domáhá (vč. č.j. původní žádosti)
 • datum podání odvolání
 • vlastnoruční podpis žadatele

Formuláře

Formuláře najdete na stránkách Portál veřejné správy http://portal.gov.cz

Návody na řešení nejrůznějších životních situací

Z důvodu aktuálnosti popisu postupů pro řešení životních situací odkazujeme na internetové stránky Ministerstvo vnitra a Portál veřejné správy

Nejdůležitější předpisy

A) Nejdůležitější zákony:

zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
zák. č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení
zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích
zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
zák. č. 254/2001 Sb., vodní zákon
zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
zák. č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení
zák. č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
zák.č. 564/1900 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství
zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
zák. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla
zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech
zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
zák. č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti
zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii
zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
zák. č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
zák. č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích
nař.vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii
zák. č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
vyhl. Min. Financí č. 176/1993 Sb., o nájemném zbytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu
zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
zák. č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek
nař. vlády ČR o odměnách členům zastupitelstev
vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích

B) Obecně závazné vyhlášky Obce Cvrčovice

Sazebník úhrad za poskytování informací

za zhotovení kopie dokumentu formátu A4 (jednostranné/oboustranné) 2Kč/4 Kč
vytištění dokumentu 2Kč/1str.
za práci spojenou s vyhledáváním a zpracováním informace zdarma první započatá 1/2 hodina výkonu pracovníka
za práci spojenou s vyhledáváním a zpracováním informace 50Kč za každou další 1/2 hodinu výkonu pracovníka
telefonní spojení dle tarifů O2
poštovné dle tarifů České pošty
cestovní náklady dle zákona č. 119/1992 Sb. v platném znění

Upozornění:

 • obecní úřad může úhradu neúčtovat vůbec nebo její výši vypočtenou podle ceníku přiměřeně snížit
 • ve věcně složitých nebo finančně nákladných případech může obecní úřad dle § 17 odst.3 zákona vyžadovat od žadatele předem zálohu na úhradu předpokládaných nákladů
 • jestliže bude uspokojení žádosti o informaci vyžadovat úkon, kterému odpovídá příslušná položka přílohy zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, vyúčtuje se žadateli za provedení úkonu správní poplatek

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2004 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
- počet podaných písemných žádostí o informace: 0
- počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
Ve Cvrčovicích dne 17.1.2005
Oskar Dvořák, starosta obce

Výroční zpráva za rok 2005 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
- počet podaných písemných žádostí o informace: 0
- počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
Ve Cvrčovicích 20.1.2006
Oskar Dvořák, starosta obce

Seznam organizací

 • Mateřská škola
 • Odborné učiliště
 • TJ Dynamo
 • Sbor dobrovolných hasičů
 • VK ICHTIANDR
 • Dámský klub