1 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9

Obecní úřad Cvrčovice

Cvrčovice 74
691 23 Pohořelice

znak cvrcovic

Telefon a fax: 519 425 132

obec@cvrcovice.cz
starosta@cvrcovice.cz
podatelna.cvrcovice@seznam.cz

 

Číslo bankovního účtu: 1382199389 / 0800
Adresa datové schránky:                yffbqnv
 
Úřední hodiny starosty

Po, St: 14:00 - 18:00
Pá: 8:00 - 10:30

Úřední hodiny místostarostky

Út: 8:00 - 12:00
Čt: 8:00 - 12:00

 

Kde nás najdete?

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ BUDOU PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁNY

Základní informace a poučení o zpracování osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - GDPR

1) Správce:

Obec Cvrčovice, Cvrčovice 74, 691 23 Pohořelice

2) Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Ing. Roman Záboj, tel.: 725 173 115, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., D.S.: qy9ukr3

UKZ.EU s.r.o. se sídlem Fűgnerovo nám. 1808/3 120 00 Praha 2

Provozovna: Zámečnická 2, 669 02 Znojmo, IČ 27253449

3) Jaké jsou účely zpracování Vašich osobních údajů?

Velkou část údajů o občanech obce, vlastnících nemovitostí v naší obci nebo dalších lidech zpracováváme, protože nám to přímo ukládají zákony či navazující prováděcí předpisy (například zákon o evidenci obyvatel, zákony o volbách, stavební zákon, zákon o obcích, o místních poplatcích, o matrikách, zákon o svobodném přístupu k informacím a mnoho dalších). Takto zpracováváme především jméno a příjmení, rodné číslo (v případech stanovených zákonem), datum narození, státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, údaje o uzavření manželství a další údaje, zejména ze žádostí a dalších podání. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci na našem úřadě, případně je předáváme v rámci plnění zákonné povinnosti státním a dalším úřadům, veřejným institucím a kontrolním orgánům.

Dále zpracováváme na základě smluv údaje o našich zaměstnancích a dodavatelích či jejich zástupcích. Takto zpracováváme především jejich jmenné a kontaktní údaje, údaje o platu a odměně a dalších platbách, údaje pro zdravotní a sociální pojištění, bankovní spojení a další podobné údaje. Na základě smluv také zpracováváme údaje o kupcích a nájemcích nemovitostí. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci na našem úřadě, případně je předáváme v rámci plnění zákonné povinnosti ČSSZ, finanční správě, Úřadu práce ČR, zdravotním pojišťovnám a dalším úřadům.

Dále na základě plnění úkolu ve veřejném zájmu zpracováváme některé osobní údaje v dalších evidencích, například pro informování občanů, pro oceňování jejich jubileí, zajištění některých služeb (poplatky), pro vypořádání veřejného projednání územního plánu a pro další účely. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci na našem úřadě, v některých oblastech je předáváme i dalším příjemcům (například v oblasti územního plánu jeho pořizovateli).

4) Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

a) právo na přístup k osobním údajům;

b) právo na opravu;

c) právo na výmaz („právo být zapomenut“);

d) právo na omezení zpracování údajů;

e) právo odvolat souhlas

f) právo vznést námitku proti zpracování; a

g) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že kontaktujete Pověřence pro ochranu osobních údajů – kontakt viz. výše

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či

vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:

 • Výpis z Obchodního rejstříku
 • Výpis z Živnostenského rejstříku
 • Výpis z Katastru nemovitostí
 • Výpis z Rejstříku trestů
 • Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
 • Podání do registru účastníků modulu autovraků ISOH (Informační systém odpadového hospodářství)
 • Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Výpis z bodového hodnocení řidiče
 • Autorizovaná konverze dokumentů
 • Podání žádosti o zřízení datové schránky
 • Podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových

Na Obecním úřadě ve Cvrčovicích tuto službu CzechPointu zajišťuje:

 • Eva Benešová, tel. 519 425 132, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Výše uvedené služby Czech POINTu jsou na Městském úřadě Mikulov zajišťovány v úřední dny tj. v pondělí a ve středu v době od 8 do 17 hod., ostatní pracovní dny od 8 do 14 hod. (vhodné ověřit telefonicky, v neúředních dnech probíhají různá jednání, školení, šetření).

Ceník:

 • Výpis z Obchodního rejstříku
 • Výpis z Živnostenského rejstříku
 • Výpis z Katastru nemovitostí
 • Podání do registru účastníků modulu autovraků ISOH (Informační systém odpadového hospodářství
 • Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Výpis z bodového hodnocení řidiče

cena za 1. stranu 100,- Kč, cena za každou další i započatou stranu 50,- Kč

 • Výpis z Rejstříku trestů
 • Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)

cena za 1. stranu 50,- Kč, cena za každou další i započatou stranu 0,- Kč

 • Provedení autorizované konverze dokumentů do elektronické podoby za každou i započatou stránku konvertované listiny
 • Provedení autorizované konverze dokumentů do listinné podoby za každou i započatou stránku konvertované listiny

cena za 1. stranu a další i započatou stranu 30,- Kč

 • Opětovné vydání přístupových údajů k datové schránce

cena 200,- Kč

Jaké doklady mají žadatelé doložit:

Obchodní rejstřík IČ obchodní organizace
Živnostenský rejstřík IČ obchodní organizace
Katastr nemovitostí Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví nebo název katastrálního území a parcelní číslo příp. číslo popisné
Registr živnostenského podnikání – pro fyzické a právnické osoby Číslo tiketu, které klient získá vyplněním elektronického formuláře na portálu Hospodářské komory
Informační systém odpadového hospodářství IČ provozovatele, platný doklad totožnosti žadatele, plná moc k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH
Informační systém o veřejných zakázkách IČ organizace
Centrální registr řidičů Platný doklad totožnosti (OP, CP) a musí být přiděleno rodné číslo. Cizinci musí mít trvalé bydliště v ČR. Zmocněnci ověřenou plnou moc
Rejstřík trestů Platný doklad totožnosti žadatele. Cizinci musí mít povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. V zastoupení, musí být doloženo úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plná moc) a totožnost
Podání žádosti o zřízení datové schránky Platný doklad totožnosti žadatele

Představenstvo obce

Mgr. Pavel Endlicher - starosta
Šalandová Lenka - místostarostka

Výbory a komise

Ing. Doležal Václav  předseda finančního výboru
 členové - Světlík Radomír st., Kloupar Lubomír
 úkoly - provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce
  - plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce
   
 Zoufalý Karel - předseda kontrolního výboru
 členové - Dvořák Oskar ml., Doležal Václav st.
 úkoly - kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce
  - kontroluje dodržování obecně závazných vyhlášek i dalších dokumentů vydaných obcí
  - plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce
   
 Křivánek Roman - předseda komise pro životní prostředí
 členové - Ing. Egrt Miroslav, Dvořák Oskar st.
 úkoly - protipovodňová opatření
  - prořezávání, kácení a výsadba stromů
  - realizace plánu společných zařízení
  - ochrana přírody a krajiny
   
 Bc. Sládek Marek - předseda informativní komise
 členové - Bc. Světlík Michal, Vágner Martin
 úkoly - spolupráce při vydávání cvrčovických listů
  - prezentace obce na Internetu
  - ostatní formy prezentace obce
   
Kotoul Josef - předseda stavební komise
 členové - Foltán Lubomír, Dobrovolný Mirolav, Pirožek Petr
 úkoly - provádí místní stavební šetření
  - podává návrhy ke stavbám, stavebním úpravám a rekonstrukcím
  - navrhuje zastupitelstvu koncepční změny Územního plánu obce
   
Fajmanová Marie - předsedkyně kulturní a sociální komise
 členové - Šalandová Lenka, Benešová Eva, Štrbíková Dana, Endlicherová Klára, Kozinová Jarmila, Polzerová Gabriela, Homolová Dagmar, Hanzlíková Bohdana, Pirožková Irena, Kotoul Josef, Sládková Vladimíra, Křivánková Markéta, Kratochvílová Renata
 úkoly - zajišťuje pořádání kulturních a společenských akcí pořádaných obcí
  - zaměřuje se na sociální problematiku obce a občanů
   
Vašíček Libor - předseda komise pro mládež a tělovýchovu
 členové - Boček Roman, Křivánek Karel, Plíšek Erik
 úkoly - podává obecnímu zastupitelstvu konkrétní návrhy v této oblasti a aktivně se podílí na jejich realizaci
  - přispívá k rozvoji sportovních aktivit

Jednací řád zastupitelstva obce Cvrčovice

Článek I - Úvodní ustanovení

Jednací řád zastupitelstva obce Cvrčovice upravuje přípravu, svolání a průběh zasedání, přijímání usnesení a zabezpečování jejich plnění.

Článek II - Základní ustanovení

 1. Zastupitelstvo, jako nejvyšším orgán samosprávy obce, rozhoduje o všech záležitostech patřících do samostatné působnosti. Ve věcech přenesené působnosti jen stanoví-li tak zákon o obcích nebo zvláštní zákon.
 2. Vykonává působnost vymezenou zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů v ustanovení § 84 a 85 zákona o obcích, v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 si může vyhradit další pravomoci. K vyhrazení dalších pravomocí přijme zastupitelstvo samostatné usnesení tak, aby bylo zřejmé, od kterého data si další pravomoci vyhradilo.
 3. Zastupitelstvo má 9 členů zvolených v komunálních volbách.
 4. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná a konají se v územním obvodu obce.
 5. Každý občan obce, který dosáhl 18 let věku, a fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a vlastní na území obce nemovitost, mají právo:
  1. vyjadřovat na zasedání zastupitelstva své stanovisko k projednávaným věcem v souladu s tímto jednacím řádem. Způsob výkonu tohoto oprávnění je upraven v čl. V odst. 10 jednacího řádu;
  2. vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce a k závěrečnému účtu obce za uplynulý kalendářní rok;
  3. nahlížet do rozpočtu obce a do závěrečného účtu obce za uplynulý kalendářní rok, do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce, do usnesení rady obce, výborů zastupitelstva obce a komisí rady obce a pořizovat si z nich výpisy
  4. požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti zastupitelstvem obce; je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů obce, musí být projednána na jeho zasedání nejpozději do 60 dnů;
  5. podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty. Podání orgány obce vyřizují bezodkladně, nejdéle do 60 dnů.
 6. Zastupitelstvo se schází podle potřeby nejpozději do 3 měsíců a musí se konat v územním obvodu obce. Časový plán a obsah činnosti stanoví zastupitelstvo.
 7. Mimořádné zasedání může být svoláno k projednání mimořádných nebo závažných úkolů, které nesnesou odkladu, rozhodne-li o tom starosta obce.
 8. Mimořádné zasedání zastupitelstva musí být svoláno, požádá-li o to jedna třetina členů zastupitelstva nebo hejtman kraje. Zasedání se v tomto případě koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena.
 9. Obecní úřad informuje o místě, době a navrženém programu jednání zastupitelstva. Informaci vyvěsí na úřední desce alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva. Uvedenou informaci písemně doručí členům zastupitelstva obce.

Článek III - Práva a povinnosti členů zastupitelstva

 1. Člen zastupitelstva skládá na začátku prvního zasedání zastupitelstva, kterého se po svém zvolení zúčastní, slib stanovený zákonem. Mandát vykonává osobně a v souladu se svým slibem. Není přitom vázán žádnými příkazy.
 2. Člen zastupitelstva má právo :
  1. předkládat zastupitelstvu obce, radě obce, výborům a komisím návrhy na projednání;
  2. vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce a její jednotlivé členy, na předsedy výborů, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je obec, a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které obec založila nebo zřídila. Odpověď musí být podána bezodkladně, nejpozději do 30 dnů.
  3. požadovat od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu, jakož i od zaměstnanců právnických osob, které obec založila nebo zřídila, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich funkce. Informace musí být poskytnuta nejpozději do 30 dnů.
 3. Člen zastupitelstva je povinen:
  1. zúčastňovat se zasedání zastupitelstva, případně zasedání jiných orgánů, jejichž je členem a plnit úkoly;
  2. hájit zájmy občanů obce a jednat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce;
  3. sdělit orgánu obce, který má projednat a rozhodnout určitou záležitost, že jeho účast na projednání této záležitosti by mohla znamenat střet zájmů (§ 83 zákona o obcích). O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování této záležitosti, rozhoduje tento orgán obce.

Článek IV - Příprava zasedání zastupitelstva

 1. Zasedání zastupitelstva připravuje starosta obce v součinnosti s výbory zastupitelstva, svými komisemi, odbornými pracovními skupinami, dalšími členy zastupitelstva, ve spolupráci s orgány a třetími osobami, jichž se projednávaná věc týká nebo mohou přispět ke kvalitní přípravě a projednání věci. Při přípravě programu vychází z plánu činnosti zastupitelstva.
 2. Rada města:
  1. není ustanovena

Článek V - Jednání zastupitelstva

 1. Zasedání zastupitelstva svolává a zpravidla řídí starosta. V jeho nepřítomnosti místostarosta.
 2. Zastupitelstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Jestliže při zahájení zasedání nebo v jeho průběhu není přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, ukončí předsedající zasedání. Do 15 dnů se koná jeho náhradní zasedání.
 3. K platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce. Rozhodování o procedurálních otázkách vč. schvalování programu jednání se přijímá většinou hlasů přítomných členů zastupitelstva.
 4. Členové zastupitelstva podepisují presenční listinu. Po zahájení zasedání zjistí předsedající počet přítomných členů zastupitelstva a konstatuje, zda je zastupitelstvo usnášeníschopné. Pokud tomu tak je, nechá schválit program jednání, dva ověřovatele zápisu a dle potřeby nechá schválit návrhovou, případně další komise. Zápis provede pracovnice obecního úřadu.
 5. Poté předsedající osloví přítomné členy zastupitelstva, zda má někdo z nich námitky proti zápisu. Pokud tomu tak není, jednání dále probíhá podle schváleného programu.
 6. O zařazení návrhů na změnu programu zasedání zastupitelstva v jeho průběhu nechá předsedající samostatně hlasovat.
 7. Právo předkládat návrhy k projednání mají členové zastupitelstva a výbory. Pokud předkládá návrh výbor zastupitelstva, činí tak prostřednictvím svého předsedy nebo jiného pověřeného člena výboru.
 8. Požádá-li na zasedání zastupitelstva o slovo člen vlády nebo jím pověřený zástupce, senátor, poslanec, jím určený zástupce nebo zástupce orgánu kraje, musí mu být slovo uděleno. Pokud osoba výše uvedená nebude předsedajícímu zasedání osobně známa, je povinna své oprávnění doložit.
 9. Právo vystupovat v diskusi, podávat návrhy a připomínky k projednávaným bodům mají členové zastupitelstva.
 10. Právo vyjadřovat svá stanoviska k projednávaným bodům má dle § 16 zákona o obcích občan obce, který dosáhl věku 18 let, a fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a vlastní na území obce nemovitost. Pokud bude občan chtít využít svého práva a nebude osobou, která je předsedajícímu zasedání osobně známa, je povinna své oprávnění k vystoupení prokázat. Prokazování se děje předložením průkazu totožnosti (občanského průkazu, cestovního pasu nebo jiného dokladu, ze kterého je možno osobu identifikovat). Doklady prověří určený pracovník obecního úřadu u prezence a ten je přihlásí do rozpravy. Pokud nebude identifikace provedena, předsedající občanu slovo neudělí.
 11. Přihlašování do rozpravy je možné v průběhu zasedání, nejdéle však do doby skončení diskuse k bodu, ke kterému se vztahuje příslušné stanovisko.
 12. Předsedající uděluje slovo občanům v rámci diskuse k projednávaným bodům. Délka projevu nesmí přesáhnout 3 minuty. Po překročení časového limitu může předsedající řečníkovi odejmout slovo.
 13. V případě nepřístojného chování občana v jednacím sálu ho může předsedající napomenout a za opakované nebo pokračující nepřístojné jednání vykázat z jednacího sálu. Pokud se občan tomuto pořádkovému opatření nepodrobí dobrovolně, může předsedající zasedání přerušit a rušitele pořádku nechat vyvést.
 14. Ostatní přítomní mohou vystoupit pouze se souhlasem nadpoloviční většiny přítomných členů zastupitelstva.
 15. Slovo uděluje předsedající na základě přihlášky zvednutí ruky. Slova se může ujmout pouze ten, komu bylo uděleno.
 16. Zaměstnancům obecního úřadu, představitelům organizací a zařízení zřízených obcí a členům orgánů obchodních společností, ve kterých má obec majetkovou účast, může předsedající udělit slovo k projednávanému bodu přímo.
 17. Řečník má mluvit k projednávané věci. Odchyluje-li se od ní, může ho na to předsedající upozornit a volat jej k věci. Nevedlo-li upozornění předsedajícího k nápravě, může slovo řečníkovi odejmout.
 18. Člen zastupitelstva, který přednášel a zdůvodňoval návrh, je oprávněn vystoupit před ukončením diskuse a zaujmout stanovisko k připomínkám a protinávrhům.
 19. Po ukončení diskuse členů zastupitelstva si předsedající ověří, zda občané chtějí k projednávanému bodu zaujmout stanovisko. Pokud tato situace nastane, postupuje podle bodu 9. Pokud požadavek na vyjádření stanoviska vznesen není, nechá o projednávaném bodu hlasovat.

Článek VI - Příprava a usnesení zastupitelstva

 1. Předkladatel bodu pro jednání zastupitelstva je povinen zpracovat a předložit návrh na usnesení nebo opatření, případně i v několika variantách. Návrh musí být konkrétní, termínovaný s určením konkrétní odpovědnosti u každého bodu.
 2. Zpracování konečného znění návrhu je možné uložit návrhové komisi, která vychází z předloženého materiálu, z vystoupení členů zastupitelstva v diskusi, z jejich námětů, připomínek a návrhů, ze stanovisek orgánů obce, podřízených organizací, ze stanovisek občanů vznesených k projednávaným bodům a všech dalších dostupných podkladů.
 3. Usnesení může ukládat úkoly , členům zastupitelstva a výborům zastupitelstva. Jiným subjektům lze ukládat úkoly jen pokud to připouštějí právní předpisy.

Článek VII - Postup při hlasování zastupitelstva

 1. Předsedající poskytne členům zastupitelstva čas potřebný k seznámení se s návrhem usnesení.
 2. Předsedající před každým hlasováním o návrhu na usnesení zjistí, zda je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva. Není-li tomu tak, je povinen postupovat podle článku V. odst. 2.
 3. O návrhu může být hlasováno vcelku nebo samostatně podle bodů. Byly-li předloženy protinávrhy nebo pozměňovací návrhy, které nejsou zahrnuty do předloženého návrhu, hlasuje se nejprve o nich v pořadí, v jakém jsou vzneseny a potom o ostatních částech usnesení.
 4. Nezíská-li předložený návrh nebo žádná z variant potřebný počet hlasů, může zastupitelstvo ustavit dohodovací komisi, ve které budou zastoupeni zástupci všech odchylných názorů. Úkolem této komise bude vyjasnit příčiny odchylných stanovisek, sjednotit je a zpracovat přijatelný návrh.
 5. Jestliže usnesení nebude přesto přijato, může být jednání o přísl. bodu ukončeno a dohodovací komisi bude uloženo, aby se do určitého termínu pokusila dosáhnout souhlasu. O přijetí návrhu se v takovémto případě hlasuje na nejbližším zasedání zastupitelstva.
 6. Jestliže v průběhu projednávání návrhu vyjde najevo, že předložený materiál není úplný, nebo vyjdou najevo nové okolnosti, které vyžadují podstatné doplnění nebo přepracování návrhu, které není možno provést v průběhu zasedání, zastupitelstvo obce rozhodne o odročení tohoto bodu na další zasedání zastupitelstva.
 7. Hlasování probíhá zpravidla aklamací. Kterýkoli člen zastupitelstva může navrhnout, aby bylo hlasování tajné. O takovém návrhu rozhodne zastupitelstvo většinou hlasů přítomných členů. Hlasování o volbě a odvolání starosty, místostarosty a dalších členů rady probíhá tajným hlasováním.
 8. Na návrh člena zastupitelstva, při schválení nadpoloviční většinou přítomných členů zastupitelstva, lze provést hlasování podle jmen.

Článek VIII - Zápis z jednání a usnesení zastupitelstva

 1. Zápis z jednání zastupitelstva vyhotovuje zapisovatel. V zápise se vždy uvede:
  1. schválený pořad jednání
  2. počet přítomných členů zastupitelstva
  3. průběh a výsledek hlasování
  4. přijatá usnesení
 2. Kromě výše uvedeného se v zápise uvádí:
  1. místo a čas jednání zastupitelstva
  2. jméno předsedajícího a jména ověřovatelů
  3. stručná vystoupení řečníků
 3. Zápis ze zasedání podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé.
 4. Zápis musí být vyhotoven do 10 dnů po skončení zasedání. Za jeho uložení a možnosti do něj nahlédnout odpovídá obecní úřad.
 5. O námitkách člena zastupitelstva proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva.

Článek IX - Zabezpečení plnění usnesení zastupitelstva

 1. Plnění usnesení zastupitelstva zabezpečuje starosta obce. Rozpracuje přijaté usnesení na dílčí úkoly a učiní opatření potřebná k jejich zabezpečení a splnění.
 2. S plněním usnesení zastupitelstva, s vyřízením podnětů a připomínek členů zastupitelstva, občanů seznámí starosta obce na nejbližším zasedání zastupitelstva.
 3. Usnesení zastupitelstva obce musí být nejpozději do 10 dnů podepsáno starostou a místostarostou obce a připraveno ke zveřejnění na úřední desce obecního úřadu a musí být k nahlédnutí na obecním úřadě.

Článek X - Technické zabezpečení zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva administrativně, organizačně a technicky podle požadavků obce zabezpečuje starosta.

Článek XI - Závěrečná ustanovení

Tento jednací řád je zpracován dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Schválením tohoto jednacího řádu pozbývá platnosti jednací řád schválený zastupitelstvem obce dne 26. 4. 2005.

Jednací řád schválilo zastupitelstvo dne 22. listopadu 2010.

Tímto dnem nabývá účinnosti.

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Obec Cvrčovice vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, v platném znění. Je spravována zastupitelstvem obce, jehož členové jsou voleni na funkční období čtyř let. Zastupitelstvo obce Cvrčovice má 9 členů. Obec Cvrčovice je veřejnoprávní korporací, která má postavení právnické osoby – v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Jako samostatná právnická osoba vznikla dnem účinnosti zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, tedy dnem voleb do obecních zastupitelstev v roce 1990 (24.11.1990). Své záležitosti spravuje samostatně a při výkonu této samostatné působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy vydanými na základě zákona. Obec Cvrčovice má vlastní majetek a hospodaří s ním za podmínek stanovených zvláštním zákonem.

Obec však vykonává v zákonem vymezeném rozsahu také státní správu ( tzv. přenesenou působnost ) a při výkonu této působnosti se navíc řídí usneseními vlády, směrnicemi ústředních orgánů státní správy, návrhy opatření, popřípadě rozhodnutím krajského úřadu, učiněným podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.

Úplný oficiální název

Obec Cvrčovice

Organizační struktura

Starosta: Mgr. Pavel Endlicher, tel: 602 753 585 , e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Místostarostka: Lenka Šalandová, tel: 607 005 212
Referentka: Eva Benešová, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontaktní spojení

Obecní úřad Cvrčovice
Cvrčovice 74
691 23 Pohořelice

Tel./Fax.: 519 425 132
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Úřední hodiny starosty

Pondělí 14:00 - 18:00 hod.
Středa 14:00 - 18:00 hod.
Pátek 8:00 - 10:30 hod.

Úřední hodiny místostarostky

Úterý 8:00 - 12:00 hod.
Čtvrtek 8:00 - 12:00 hod.

Bankovní spojení

Bankovní ústav: Česká spořitelna, a.s. Břeclav
Číslo účtu: 1382199389/0800

IČO

00600156

DIČ

nejsme plátci DPH

Žádosti o informace

Informace o obci a obecním úřadě lze získat z následujících informačních médií:

 1. webové stránky - http://www.cvrcovice.cz - odkaz na úřední desce
 2. elektronicky na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 3. průběžné vysílání obecního rozhlasu
 4. obecní vývěska před obchodem Jednoty
 5. telefonicky - tel. 519 425 132
 6. přímo - návštěva obecního úřadu

Příjem žádostí a dalších podání

Stížnost, návrh, podnět či písemnou, ústní nebo telefonickou žádost o informace dle zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, lze uplatnit na podatelně Obecního úřadu ve Cvrčovicích. Žádosti o poskytnutí informace lze zasílat na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., elektronická podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí Obecního úřadu Cvrčovice o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to písemně anebo poštou a na podatelně obecního úřadu.

Odvolání musí obsahovat:

 • jméno, příjmení, adresu
 • důvod proti čemu se odvolání směřuje
 • čeho se žadatel domáhá (vč. č.j. původní žádosti)
 • datum podání odvolání
 • vlastnoruční podpis žadatele

Formuláře

Formuláře najdete na stránkách Portál veřejné správy http://portal.gov.cz

Návody na řešení nejrůznějších životních situací

Z důvodu aktuálnosti popisu postupů pro řešení životních situací odkazujeme na internetové stránky Ministerstvo vnitra a Portál veřejné správy

Nejdůležitější předpisy

A) Nejdůležitější zákony:

zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
zák. č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení
zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích
zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
zák. č. 254/2001 Sb., vodní zákon
zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
zák. č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení
zák. č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
zák.č. 564/1900 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství
zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
zák. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla
zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech
zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
zák. č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti
zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii
zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
zák. č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
zák. č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích
nař.vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii
zák. č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
vyhl. Min. Financí č. 176/1993 Sb., o nájemném zbytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu
zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
zák. č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek
nař. vlády ČR o odměnách členům zastupitelstev
vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích

B) Obecně závazné vyhlášky Obce Cvrčovice

Sazebník úhrad za poskytování informací

za zhotovení kopie dokumentu formátu A4 (jednostranné/oboustranné) 2Kč/4 Kč
vytištění dokumentu 2Kč/1str.
za práci spojenou s vyhledáváním a zpracováním informace zdarma první započatá 1/2 hodina výkonu pracovníka
za práci spojenou s vyhledáváním a zpracováním informace 50Kč za každou další 1/2 hodinu výkonu pracovníka
telefonní spojení dle tarifů O2
poštovné dle tarifů České pošty
cestovní náklady dle zákona č. 119/1992 Sb. v platném znění

Upozornění:

 • obecní úřad může úhradu neúčtovat vůbec nebo její výši vypočtenou podle ceníku přiměřeně snížit
 • ve věcně složitých nebo finančně nákladných případech může obecní úřad dle § 17 odst.3 zákona vyžadovat od žadatele předem zálohu na úhradu předpokládaných nákladů
 • jestliže bude uspokojení žádosti o informaci vyžadovat úkon, kterému odpovídá příslušná položka přílohy zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, vyúčtuje se žadateli za provedení úkonu správní poplatek

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2004 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
- počet podaných písemných žádostí o informace: 0
- počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
Ve Cvrčovicích dne 17.1.2005
Oskar Dvořák, starosta obce

Výroční zpráva za rok 2005 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
- počet podaných písemných žádostí o informace: 0
- počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
Ve Cvrčovicích 20.1.2006
Oskar Dvořák, starosta obce

Seznam organizací

 • Mateřská škola
 • Odborné učiliště
 • TJ Dynamo
 • Sbor dobrovolných hasičů
 • VK ICHTIANDR
 • Dámský klub

Orgánům veřejné správy ukládá Nařízení č.304/2001 Sb., kterým se provádí zákon č.227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů ( zákon o elektronickém podpisu ) ve znění pozdějších předpisů, zřídit elektronickou podatelnu a přijímat podání občanů opatřená zaručeným elektronickým podpisem.

Dle nařízení vlády č.495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a změně některých dalších zákonů ( zákon o elektronickém podpisu ) ve znění pozdějších předpisů, zveřejňujeme následující informace :

Přijímání datových zpráv elektronicky

Adresa elektronické podatelny je: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přijímají se datové zprávy ve formátech *.doc , *.xls , *.rtf, *.pdf , *.jpg , *.txt. Prostřednictvím elektronické podatelny je Obec Cvrčovice schopna přijmout podání podepsaná elektronickým podpisem a rovněž odeslat poštu opatřenou elektronickým podpisem.
Akceptován bude pouze zaručený elektronický podpis opatřený kvalifikovaným certifikátem od akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb dle zákona č.227/2000 Sb.,o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů ( zákon o elektronickém podpisu),ve znění pozdějších předpisů.

Stahování datových zpráv se provádí v úřední dny během pracovní doby

pondělí 8:00 - 12:00 hod.
středa 13:00 - 17:00 hod.

Přijímání datových zpráv na datových nosičích

Podání v elektronické formě lze také předat osobně v kanceláři Obecního úřadu Cvrčovice, Cvrčovice 19 , 691 23 Pohořelice, na disketách nebo CD-ROM, a to osobám k tomu určeným (viz níže).

Potvrzení doručených datových zpráv

Potvrzení o příjmu datové zprávy (ve smyslu vyhlášky č.496/2004Sb., o elektronických podatelnách) bude zasláno odesílateli jako datová zpráva elektronicky podepsaná zaměstnancem obce nejpozději následující pracovní den poté, co byla datová zpráva přijata, a to na elektronickou adresu odesílatele.Součástí potvrzení o doručení datové zprávy došlé na elektronickou adresu je:

 • datum a čas doručení zprávy
 • uznávaný elektronický podpis oprávněného zaměstnance obce
 • charakteristika doručené datové zprávy umožňující její identifikaci

Potvrzení o doručení datových zpráv na nosičích dat bude vystaveno na počkání.

Technické parametry datových zpráv:

 • budou přijímány datové zprávy ve formátu *.doc , *.xls , *.rtf, *.pdf , *.jpg , *.txt
 • do velikosti 1,5 MB.
 • jiné formáty nebudou přijímány.

Testování datových zpráv

Doručené datové zprávy jsou testovány na přítomnost viru, povoleného formátu a správnost elektronického podpisu. V případě, že byla zjišťěna přítomnost viru, nesprávného formátu nebo podpisu, který je již neplatný, vydán jinou než certifikační autoritou, takové datové zprávy nebudou přijaty ke zpracování, o čemž bude odesílatel vyrozuměn.

Zaměstnanci pověření přijímáním a odesíláním datových zpráv

Na Obecním úřadu Cvrčovice jsou pověřeni k přijímání a odesílání datových zpráv elektronicky a přijímání datových zpráv na nosičích dat určeni tito zaměstnanci:

Eva Benešová - samostatná referentka

Zpracování a vyřizování datových zpráv

Datové zprávy,které vyhovují výše uvedeným kriteriím jsou přijaty do elektronické podatelny,zapsány do podacího deníku a předány k vyřízení pracovníkům ,kteří se zabývají vyřízením určeného typu podání.

Evidenci nepodléhají zprávy typu nabídek výrobků a služeb, informační letáky, spam. Dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Dotazy budou zodpovězeny do tří pracovních dnů ode dne jejich doručení.

Související zákonné normy

 • zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení ( správní řád ), ve znění pozdějších předpisů, od 1.1.2006 zákon č.500/2004 Sb.
 • zákon č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • nařízení vlády č.495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č.227/2000Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu) ve znění pozdějších předpisů

Podkategorie