Obsah stránky

Vítejte

Úřad práce České republiky

KoP Pohořelice nabízí pomoc občanům, kteří se s přijetím krizových opatření v souvislosti s COVID-19, dostali do nepříznivé sociální situace.Tito občané mají možnost se obrátit na Kontaktní pracoviště ÚP v Pohořelicích a žádat o „mimořádnou okamžitou pomoc“, dávky hmotné nouze a dávky státní sociální podpory.

Jedná se zejména

a)    o osoby samostatně výdělečně činné, které mají od 16.3.2020 uzavřenou provozovnu

nebo

b)    osoby, u nichž došlo k podstatnému poklesu příjmu v souvislosti s COVID-19

Osoby, které ukončí zaměstnání dohodou se zaměstnavatelem v souvislosti s COVID -19, nemají v případě nároku na podporu v nezaměstnanosti krácenou výši podpory v nezaměstnanosti, tzn. dostanou 65% první dva měsíce, 50% další dva měsíce a po zbývající podpůrčí dobu 45% podpory v nezaměstnanosti, která se vypočítává z průměrného měsíčního čistého výdělku za poslední odpracované čtvrtletí.

V případě potřeby se mohou obracet na p. Vernarskou Danu, tel. 950 105 562 , e-mail: dana.vernarska@uradprace.cz

nebo na Mgr. Ivetu Kožnárkovu, tel 950 105 430, e-mail: iveta.koznarkova@uradprace.cz

_________________________________________________________________________________________________

Upozornění na MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ Ministerstva zdravotnictví   ze dne 23.3.2020

( mimo jiné ) 

S účinností ode dne 24. března 2020 od 6:00 hodin do dne 1.dubna 2020 do 6:00 hodin se zakazuje pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné. 

________________________________________________________________________________________________

   Omezení úředních hodin

V souladu s usnesením vlády ČR ze dne 15.3.2020 č. 217 o přijetí krizového opatření s účinností od 16.3.2020 do odvolání stanovuji úřední hodiny OÚ Cvrčovice pro toto období takto :

                                                        pondělí  od 14 : 00 do 17 : 00 hod.

                                                        středa    od   9 : 00 do 12 : 00 hod.

V ostatních dnech bude OÚ Cvrčovice pro veřejnost uzavřen. Jakékoliv platby budou prováděny výlučně bezhotovostně.

Veškeré dotazy a komunikace s občany bude nadále funkční prostřednictvím telefonu a emailové korespondence.  

_________________________________________________________________________________________________

Rozhodnutí zřizovatele mateřské školy

 

     Obec Cvrčovice, jako zřizovatel Mateřské školy Cvrčovice rozhodla ke dni 16.03.2020 takto :

     Od 17.03.2020 se Mateřská škola Cvrčovice, sídlo Cvrčovice 18, 691 23 do odvolání

uzavírá.

Odůvodnění :

     V souladu s doporučením a příslušným usnesením vlády ČR, v návaznosti na  negativní vývoj epidemie COVID -19 se zřizovatel MŠ, obec Cvrčovice, rozhodla z důvodu zamezení šíření nákazy coronavirem uzavřít do odvolání Mateřskou školu Cvrčovice.     

_________________________________________________________________________________________________

Plánovaný svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu je 

zrušen 

_________________________________________________________________________________________________

Otevírací doba prodejny potravin

Prodejna potravin Cvrčovice bude otevřena od 17. března do 5. dubna 2020

Ve všedních dnech od 6:30 hodin do 12 hodin

V sobotu od 6:30 hodin do 10 hodin

_________________________________________________________________________________________________

Obecní úřad Cvrčovice žádá všechny občany obce  a doporučuje z důvodu šíření koronaviru dodržovat tato opatření :

- zdržovat se pokud možno co nejvíce doma popř. na vlastní zahradě

- v maximální možné míře omezit vzájemný styk a dodržovat bezpečnou   

  vzdálenost

- v případě pohybu na veřejnosti používat ochranou roušku, především při   

   nákupech a podobně

- osobám starším 70 let nevycházet z domu – k nákupům a jiným potřebnostem  

   využívat rodinné příslušníky

- důsledně dodržovat osobní hygienu

- v maximální možné míře omezit jakékoliv shromažďování osob

 _______________________________________________________________________________________________                              

Výjezdy pracovníků FÚ do obcí jsou zrušeny                                                                               

_________________________________________________________________________________________________

Nařízení vlády ČR

s účinností od 19. března  vláda České republiky zakazuje všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének

s účinností od 19. března vláda České republiky zakazuje přítomnost všem osobám v maloobchodních prodejnách potravin v čase mezi 10 :00 hodin do 12 : 00 hodin s vyjímkou osob starších 65 let věku a majitelů a zaměstnanců provozoven

s účinností od 20. března vláda České republiky zakazuje přítomnost všem osobám v maloobchodních prodejnách potravin v čase mezi 07 :00 hodin do 09 : 00 hodin s vyjímkou osob starších 65 let věku a majitelů a zaměstnanců provozoven

s účinností od 25. března 2020 se opět mění doba, kdy mohou v obchodech nakupovat pouze senioři. V prodejnách s rozlohou nad 500 metrů čtverečních budou moci od 8 do 10 hodin nakupovat pouze senioři a držitelé průkazů ZTP/P. Opatření se netýká maloobchodních prodejen potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží. V obchodech pod 500 metrů čtverečních mohou ve zmíněném čase nakoupit i mladší osoby, ale obsluha má zajistit přednostní odbavení seniorů a hendikepovaných.

Zdroj: https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/nakup-seniori-oteviraci-doba-obchody-nakupy-posta.A200320_104001_ekonomika_ven

________________________________________________________________________________________________

 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ
JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO


Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno
tel: 545 113 034, e-mail: sekretariat@khsbrno.cz, ID datové schránky: jaaai36
Strana 1 (celkem 1)

TISKOVÁ ZPRÁVA
ze dne 21. března 2020, 18:00 hod.

V souladu s pokynem Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 21. března 2020 vydává Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně informaci o aktuálním vývoji výskytu COVID-2019 v Jihomoravském kraji.
Celkový počet osob s prokázanou nákazou COVID-19:  66 osob

Případy COVID-2019 dle okresu
Okres                       Počet případů
Brno-město                      34
Brno-venkov                    12
Blansko                             5
Břeclav                            10
Hodonín                            2
Vyškov                              0
Znojmo                              3
JMK celkem 66

Případy COVID-2019 dle věkových skupin
Věková skupina                          Počet případů
10-14                                                   2
15-19                                                   3
20-24                                                   9
25-34                                                 21
35-44                                                 15
45-54                                                   3
55-64                                                   5
65-74                                                   4
75 a starší                                           4
JMK celkem 66

Počet osob, kterým byla v souvislosti s kontaktem s prokázaným případem
COVID-2019 nařízena karanténa dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví: 749 osob

Celkový počet osob indikovaných k testování (počínaje 29. 1. 2020): 987 osob
Další informace: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19
S ohledem na platné právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů není
možné k případům sdělovat žádné bližší podrobnosti.

__________________________________________________________________________________________________  USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 23. března 2020 č. 279
o přijetí krizového opatření


V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b)
krizového zákona.

Vláda
I. bere na vědomí
1. mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. března 2020, č. j. MZDR 12745/2020-1, kterým
bylo prodlouženo omezení volného pohybu osob až na výjimky a kterým bylo nařízeno omezení
pohybu na veřejně dostupných místech a omezení kontaktů, a to na dobu do dne 1. dubna 2020 do 6:00
hod.;

2. mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. března 2020, č. j. MZDR 12745/2020-3, kterým
bylo prodlouženo nařízení omezeného provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů, a to na
dobu do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod.;       

_________________________________________________________________________________________________

Úřední hodiny města Pohořelice

Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
V Pohořelicích 24.03.2020


Omezení úředních hodin
V souladu s Usnesením vlády České republiky ze dne 23. března 2020 č. 279 o přijetí krizového opatření, se s účinností ode dne 24. března 2020 do dne 1. dubna 2020 stanovují úřední hodiny Městského úřadu Pohořelice takto:


ve středu 25.03.2020 v době od 9:00 do 11:00 a v době od 15:30 do 16:30 hod.
v pondělí 30.03.2020 v době od 9:00 do 11:00 a v době od 15:30 do 16:30 hod.
a to pouze v nezbytně nutných záležitostech.

 

V ostatních dnech bude městský úřad pro veřejnost uzavřen.
Uvedené úřední hodiny jsou platné jen pro občany s trvalým pobytem ve správním obvodu ORP Pohořelice tzn. obce Branišovice, Cvrčovice, Ivaň, Loděnice, Malešovice, Odrovice, Pasohlávky, Pohořelice včetně městských částí, Přibice, Šumice, Troskotovice, Vlasatice, Vranovice, a to pouze v nezbytně nutném rozsahu.
Výše uvedené opatření vlády České republiky bylo vydáno v návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS-CoV-2/ na území České republiky
nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.
________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Přístavba s vestavbou MŠ Cvrčovice

úterý, 20. srpen 2018 // ÚŘAD INFORMUJE

Integrovaný regionální operační program