Obsah stránky

Aktuality

OMEZENÍ ROZSAHU ÚŘEDNÍCH HODIN

OÚ CVRČOVICE

         V době  nouzové ho stavu, do odvolání se podle Usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření omezuje rozsah úředních hodin určených pro styk s občany  na dva dny v týdnu stanovuje takto :

 

pondělí                     od 08:00 hod.                               do 12:00 hod.

středa                        od 13:00 hod.                                do 17:00 hod.

 

Zavádějí se opatření spočívající v omezení osobního kontaktu úředních osob na nezbytně nutnou úroveň, upřednostňuje se písemný, elektronický či telefonický kontakt pro vyřizování úředních záležitostí.

 

                                                                                                                             Mgr. Pavel Endlicher

                                                                                                                                  starosta obce

________________________________________________________________________________________________

Vláda s účinností ode dne 28. října 2020 od 00:00 hod. do odvolání


I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 21:00 hod. do 04:59 hod. s výjimkou
1. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného
funkcionáře nebo ústavního činitele a zpět do místa bydliště,
2. výkonu povolání,
3. výkonu činností sloužících k zajištění
a) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
b) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče,
c) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
d) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
4. neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních hodinách z důvodu ochrany života,
zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů,
5. venčení psů do 500 metrů od místa bydliště;
II. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 05:00 hod. do 20:59 hod. s výjimkou
1. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného
funkcionáře nebo ústavního činitele,
2. nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
3. cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických
prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb
pro zvířata), včetně potřeb osob příbuzných a blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata,
využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu,
4. cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle bodu 3 pro jinou osobu (např. dobrovolnictví,
sousedská výpomoc),
5. cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu
příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární péče,
Strana 4754 Sbírka zákonů č. 431 / 2020 Částka 176
6. cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných
a osob blízkých,
7. výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění
a) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
b) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
c) individuální duchovní péče a služby,
d) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
e) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
f) veterinární péče,
8. cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a pobytu tam,
9. cest do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich,
10. cest za účelem vycestování z České republiky,
11. účasti na svatbě a pohřbu, v počtu ne vyšším než 10 osob, a návštěvy hřbitova,
12. cest zpět do místa svého bydliště;
III. nařizuje
1. omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště
s výjimkou případů uvedených v bodech I. a II.,
2. omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,
3. pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou
– členů domácnosti,
– zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,
– osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,
– osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné
konat ve vyšším počtu osob,
– dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních,
a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné,
4. zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce
a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště;
IV. omezuje právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve
znění pozdějších předpisů, tak, že shromáždění se může účastnit celkem nejvýše 100 účastníků, a to ve
skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry,
přičemž každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření
kapének;
V. doporučuje
1. zaměstnavatelům
a) podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní
smlouvě,
b) omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele,
2. zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2 metry (např. při
nákupu),
Částka 176 Sbírka zákonů č. 431 / 2020 Strana 4755
3. využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,
4. osobám zajišťujícím služby podle bodu I/7 omezit přímý kontakt se zákazníky;
VI. určuje Ministerstvo zdravotnictví, aby stanovilo závazné hygienicko-epidemiologické podmínky pro
hromadné akce, jinak zakázané podle tohoto krizového opatření, při jejichž dodržení je dovoleno je z důvodů
zřetele hodných v důležitém státním zájmu konat;
VII. zrušuje usnesení vlády ze dne 21. října 2020 č. 1078, vyhlášené pod č. 424/2020 Sb.
Provedou:
členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních správních úřadů
Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
primátoři, starostové
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

_______________________________________________________________________________________________

 

Poruchová linka VAK Břeclav

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. oznamují, že od 1.9.2020 bude po dobu 24 hodin fungovat nová poruchová linka na telefonním čísle  

519 810 000

v případě závady na vodovodu nebo kanalizaci použijte prosím uvedené telefonní číslo.

________________________________________________________________________________________________

Mimořádná okamžitá pomoc Úřadu práce ČR

Po včerejší „SKYPE konferenci“ s GŘ ÚP ČR a zástupci MPSV bylo dohodnuto a doporučeno přispívat formou dávky mimořádné okamžité pomoci na pokrytí nákladů za čerpání mobilních dat (internet) nízkopříjmovým rodinám a rodinám, které se v souvislosti s epidemií COVID 19 dostaly do tíživé finanční situace vzhledem k  distanční výuce dětí.

Rovněž lze nyní nově poskytnout mimořádnou okamžitou pomoc i na pokrytí nákladů spojených s bydlením, včetně příspěvku k úhradě hypoték. Platí opět u rodin, které se prokazatelně v souvislosti se situací s COVID 19 dostaly do finančních problémů.

Bližší informace podají zájemcům pracovníci Úřadu práce České republiky, kontaktní pracoviště Pohořelice, agendy hmotné nouze KoP ÚP v Pohořelicích – Bc. Chmelík Oleg a Novotná Nikol, DiS.

Úřední hodiny – Po – St. 8 – 13 hod, ostatní dny pouze na objednávku

_________________________________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________________________

Obecní úřad Cvrčovice žádá všechny občany obce  a doporučuje z důvodu šíření koronaviru dodržovat nadále tato opatření :

- zdržovat se pokud možno co nejvíce doma popř. na vlastní zahradě

- v maximální možné míře omezit vzájemný styk a dodržovat bezpečnou  vzdálenost

- používat ochranou roušku, především při nákupech a podobně

- osobám starším 70 let nevycházet z domu – k nákupům a jiným potřebnostem  

   využívat rodinné příslušníky

- důsledně dodržovat osobní hygienu

- v maximální možné míře omezit jakékoliv shromažďování osob

_________________________________________________________________________________________________

Rozdíly covid 19 x chřipka