Obsah stránky

Zastupitelstvo

 

Mgr. Pavel Endlicher - starosta
Josef Kotoul - místostarosta

 

Výbory a komise

 

Karel Zoufalý - předseda kontrolního výboru
členové:
úkoly:
 • kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce
 • kontroluje dodržování obecně závazných vyhlášek i dalších dokumentů vydaných obcí
 • plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce
 
Radim Zourek - předseda finančního výboru        
členové: Petra Světlíková, Petr Janíček
úkoly:
 • provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce
 • plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce 
 
Křivánek Roman - předseda komise pro životní prostředí
členové: Martin Vágner, Antonín Hlaváček
úkoly:
 • protipovodňová opatření
 • prořezávání, kácení a výsadba stromů
 • realizace plánu společných zařízení
 • ochrana přírody a krajiny
   
Libor Vašíček - předseda informativní komise
členové: Sára Vašíčková
úkoly:
 • spolupráce při vydávání cvrčovických listů
 • prezentace obce na Internetu
 • ostatní formy prezentace obce
   
Ing. Václav Doležal - předseda stavební komise
členové:Miloš Špinar ml., Marek Sládek
úkoly:
 • provádí místní stavební šetření
 • podává návrhy ke stavbám, stavebním úpravám a rekonstrukcím
 • navrhuje zastupitelstvu koncepční změny Územního plánu obce
   
Renata Kratochvílová - předsedkyně kulturní komise
členové: Mgr. Klára Endlicherová, Markéta Litrbacká, Markéta Křivánková, Markéta Světlíková, Marie Fajmanová, Petra Kovacsová, Miloslava Dvořáková
úkoly:
 • zajišťuje pořádání kulturních a společenských akcí pořádaných obcí
 • zaměřuje se na sociální problematiku obce a občanů
   
Karel Křivánek - předseda komise pro mládež, tělovýchovu a sport
členové: Roman Boček, Roman Světlík, Lukáš Časta
úkoly:
 • podává obecnímu zastupitelstvu konkrétní návrhy v této oblasti a aktivně se podílí na jejich realizaci
 • přispívá k rozvoji sportovních aktivit

 

Jednací řád zastupitelstva obce Cvrčovice

Článek I - Úvodní ustanovení

Jednací řád zastupitelstva obce Cvrčovice upravuje přípravu, svolání a průběh zasedání, přijímání usnesení a zabezpečování jejich plnění.

Článek II - Základní ustanovení

 1. Zastupitelstvo, jako nejvyšším orgán samosprávy obce, rozhoduje o všech záležitostech patřících do samostatné působnosti. Ve věcech přenesené působnosti jen stanoví-li tak zákon o obcích nebo zvláštní zákon.
 2. Vykonává působnost vymezenou zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů v ustanovení § 84 a 85 zákona o obcích, v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 si může vyhradit další pravomoci. K vyhrazení dalších pravomocí přijme zastupitelstvo samostatné usnesení tak, aby bylo zřejmé, od kterého data si další pravomoci vyhradilo.
 3. Zastupitelstvo má 9 členů zvolených v komunálních volbách.
 4. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná a konají se v územním obvodu obce.
 5. Každý občan obce, který dosáhl 18 let věku, a fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a vlastní na území obce nemovitost, mají právo:
  1. vyjadřovat na zasedání zastupitelstva své stanovisko k projednávaným věcem v souladu s tímto jednacím řádem. Způsob výkonu tohoto oprávnění je upraven v čl. V odst. 10 jednacího řádu;
  2. vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce a k závěrečnému účtu obce za uplynulý kalendářní rok;
  3. nahlížet do rozpočtu obce a do závěrečného účtu obce za uplynulý kalendářní rok, do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce, do usnesení rady obce, výborů zastupitelstva obce a komisí rady obce a pořizovat si z nich výpisy
  4. požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti zastupitelstvem obce; je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů obce, musí být projednána na jeho zasedání nejpozději do 60 dnů;
  5. podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty. Podání orgány obce vyřizují bezodkladně, nejdéle do 60 dnů.
 6. Zastupitelstvo se schází podle potřeby nejpozději do 3 měsíců a musí se konat v územním obvodu obce. Časový plán a obsah činnosti stanoví zastupitelstvo.
 7. Mimořádné zasedání může být svoláno k projednání mimořádných nebo závažných úkolů, které nesnesou odkladu, rozhodne-li o tom starosta obce.
 8. Mimořádné zasedání zastupitelstva musí být svoláno, požádá-li o to jedna třetina členů zastupitelstva nebo hejtman kraje. Zasedání se v tomto případě koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena.
 9. Obecní úřad informuje o místě, době a navrženém programu jednání zastupitelstva. Informaci vyvěsí na úřední desce alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva. Uvedenou informaci písemně doručí členům zastupitelstva obce.

Článek III - Práva a povinnosti členů zastupitelstva

 1. Člen zastupitelstva skládá na začátku prvního zasedání zastupitelstva, kterého se po svém zvolení zúčastní, slib stanovený zákonem. Mandát vykonává osobně a v souladu se svým slibem. Není přitom vázán žádnými příkazy.
 2. Člen zastupitelstva má právo :
  1. předkládat zastupitelstvu obce, radě obce, výborům a komisím návrhy na projednání;
  2. vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce a její jednotlivé členy, na předsedy výborů, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je obec, a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které obec založila nebo zřídila. Odpověď musí být podána bezodkladně, nejpozději do 30 dnů.
  3. požadovat od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu, jakož i od zaměstnanců právnických osob, které obec založila nebo zřídila, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich funkce. Informace musí být poskytnuta nejpozději do 30 dnů.
 3. Člen zastupitelstva je povinen:
  1. zúčastňovat se zasedání zastupitelstva, případně zasedání jiných orgánů, jejichž je členem a plnit úkoly;
  2. hájit zájmy občanů obce a jednat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce;
  3. sdělit orgánu obce, který má projednat a rozhodnout určitou záležitost, že jeho účast na projednání této záležitosti by mohla znamenat střet zájmů (§ 83 zákona o obcích). O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování této záležitosti, rozhoduje tento orgán obce.

Článek IV - Příprava zasedání zastupitelstva

 1. Zasedání zastupitelstva připravuje starosta obce v součinnosti s výbory zastupitelstva, svými komisemi, odbornými pracovními skupinami, dalšími členy zastupitelstva, ve spolupráci s orgány a třetími osobami, jichž se projednávaná věc týká nebo mohou přispět ke kvalitní přípravě a projednání věci. Při přípravě programu vychází z plánu činnosti zastupitelstva.
 2. Rada města:
  1. není ustanovena

Článek V - Jednání zastupitelstva

 1. Zasedání zastupitelstva svolává a zpravidla řídí starosta. V jeho nepřítomnosti místostarosta.
 2. Zastupitelstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Jestliže při zahájení zasedání nebo v jeho průběhu není přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, ukončí předsedající zasedání. Do 15 dnů se koná jeho náhradní zasedání.
 3. K platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce. Rozhodování o procedurálních otázkách vč. schvalování programu jednání se přijímá většinou hlasů přítomných členů zastupitelstva.
 4. Členové zastupitelstva podepisují presenční listinu. Po zahájení zasedání zjistí předsedající počet přítomných členů zastupitelstva a konstatuje, zda je zastupitelstvo usnášeníschopné. Pokud tomu tak je, nechá schválit program jednání, dva ověřovatele zápisu a dle potřeby nechá schválit návrhovou, případně další komise. Zápis provede pracovnice obecního úřadu.
 5. Poté předsedající osloví přítomné členy zastupitelstva, zda má někdo z nich námitky proti zápisu. Pokud tomu tak není, jednání dále probíhá podle schváleného programu.
 6. O zařazení návrhů na změnu programu zasedání zastupitelstva v jeho průběhu nechá předsedající samostatně hlasovat.
 7. Právo předkládat návrhy k projednání mají členové zastupitelstva a výbory. Pokud předkládá návrh výbor zastupitelstva, činí tak prostřednictvím svého předsedy nebo jiného pověřeného člena výboru.
 8. Požádá-li na zasedání zastupitelstva o slovo člen vlády nebo jím pověřený zástupce, senátor, poslanec, jím určený zástupce nebo zástupce orgánu kraje, musí mu být slovo uděleno. Pokud osoba výše uvedená nebude předsedajícímu zasedání osobně známa, je povinna své oprávnění doložit.
 9. Právo vystupovat v diskusi, podávat návrhy a připomínky k projednávaným bodům mají členové zastupitelstva.
 10. Právo vyjadřovat svá stanoviska k projednávaným bodům má dle § 16 zákona o obcích občan obce, který dosáhl věku 18 let, a fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a vlastní na území obce nemovitost. Pokud bude občan chtít využít svého práva a nebude osobou, která je předsedajícímu zasedání osobně známa, je povinna své oprávnění k vystoupení prokázat. Prokazování se děje předložením průkazu totožnosti (občanského průkazu, cestovního pasu nebo jiného dokladu, ze kterého je možno osobu identifikovat). Doklady prověří určený pracovník obecního úřadu u prezence a ten je přihlásí do rozpravy. Pokud nebude identifikace provedena, předsedající občanu slovo neudělí.
 11. Přihlašování do rozpravy je možné v průběhu zasedání, nejdéle však do doby skončení diskuse k bodu, ke kterému se vztahuje příslušné stanovisko.
 12. Předsedající uděluje slovo občanům v rámci diskuse k projednávaným bodům. Délka projevu nesmí přesáhnout 3 minuty. Po překročení časového limitu může předsedající řečníkovi odejmout slovo.
 13. V případě nepřístojného chování občana v jednacím sálu ho může předsedající napomenout a za opakované nebo pokračující nepřístojné jednání vykázat z jednacího sálu. Pokud se občan tomuto pořádkovému opatření nepodrobí dobrovolně, může předsedající zasedání přerušit a rušitele pořádku nechat vyvést.
 14. Ostatní přítomní mohou vystoupit pouze se souhlasem nadpoloviční většiny přítomných členů zastupitelstva.
 15. Slovo uděluje předsedající na základě přihlášky zvednutí ruky. Slova se může ujmout pouze ten, komu bylo uděleno.
 16. Zaměstnancům obecního úřadu, představitelům organizací a zařízení zřízených obcí a členům orgánů obchodních společností, ve kterých má obec majetkovou účast, může předsedající udělit slovo k projednávanému bodu přímo.
 17. Řečník má mluvit k projednávané věci. Odchyluje-li se od ní, může ho na to předsedající upozornit a volat jej k věci. Nevedlo-li upozornění předsedajícího k nápravě, může slovo řečníkovi odejmout.
 18. Člen zastupitelstva, který přednášel a zdůvodňoval návrh, je oprávněn vystoupit před ukončením diskuse a zaujmout stanovisko k připomínkám a protinávrhům.
 19. Po ukončení diskuse členů zastupitelstva si předsedající ověří, zda občané chtějí k projednávanému bodu zaujmout stanovisko. Pokud tato situace nastane, postupuje podle bodu 9. Pokud požadavek na vyjádření stanoviska vznesen není, nechá o projednávaném bodu hlasovat.

Článek VI - Příprava a usnesení zastupitelstva

 1. Předkladatel bodu pro jednání zastupitelstva je povinen zpracovat a předložit návrh na usnesení nebo opatření, případně i v několika variantách. Návrh musí být konkrétní, termínovaný s určením konkrétní odpovědnosti u každého bodu.
 2. Zpracování konečného znění návrhu je možné uložit návrhové komisi, která vychází z předloženého materiálu, z vystoupení členů zastupitelstva v diskusi, z jejich námětů, připomínek a návrhů, ze stanovisek orgánů obce, podřízených organizací, ze stanovisek občanů vznesených k projednávaným bodům a všech dalších dostupných podkladů.
 3. Usnesení může ukládat úkoly , členům zastupitelstva a výborům zastupitelstva. Jiným subjektům lze ukládat úkoly jen pokud to připouštějí právní předpisy.

Článek VII - Postup při hlasování zastupitelstva

 1. Předsedající poskytne členům zastupitelstva čas potřebný k seznámení se s návrhem usnesení.
 2. Předsedající před každým hlasováním o návrhu na usnesení zjistí, zda je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva. Není-li tomu tak, je povinen postupovat podle článku V. odst. 2.
 3. O návrhu může být hlasováno vcelku nebo samostatně podle bodů. Byly-li předloženy protinávrhy nebo pozměňovací návrhy, které nejsou zahrnuty do předloženého návrhu, hlasuje se nejprve o nich v pořadí, v jakém jsou vzneseny a potom o ostatních částech usnesení.
 4. Nezíská-li předložený návrh nebo žádná z variant potřebný počet hlasů, může zastupitelstvo ustavit dohodovací komisi, ve které budou zastoupeni zástupci všech odchylných názorů. Úkolem této komise bude vyjasnit příčiny odchylných stanovisek, sjednotit je a zpracovat přijatelný návrh.
 5. Jestliže usnesení nebude přesto přijato, může být jednání o přísl. bodu ukončeno a dohodovací komisi bude uloženo, aby se do určitého termínu pokusila dosáhnout souhlasu. O přijetí návrhu se v takovémto případě hlasuje na nejbližším zasedání zastupitelstva.
 6. Jestliže v průběhu projednávání návrhu vyjde najevo, že předložený materiál není úplný, nebo vyjdou najevo nové okolnosti, které vyžadují podstatné doplnění nebo přepracování návrhu, které není možno provést v průběhu zasedání, zastupitelstvo obce rozhodne o odročení tohoto bodu na další zasedání zastupitelstva.
 7. Hlasování probíhá zpravidla aklamací. Kterýkoli člen zastupitelstva může navrhnout, aby bylo hlasování tajné. O takovém návrhu rozhodne zastupitelstvo většinou hlasů přítomných členů. Hlasování o volbě a odvolání starosty, místostarosty a dalších členů rady probíhá tajným hlasováním.
 8. Na návrh člena zastupitelstva, při schválení nadpoloviční většinou přítomných členů zastupitelstva, lze provést hlasování podle jmen.

Článek VIII - Zápis z jednání a usnesení zastupitelstva

 1. Zápis z jednání zastupitelstva vyhotovuje zapisovatel. V zápise se vždy uvede:
  1. schválený pořad jednání
  2. počet přítomných členů zastupitelstva
  3. průběh a výsledek hlasování
  4. přijatá usnesení
 2. Kromě výše uvedeného se v zápise uvádí:
  1. místo a čas jednání zastupitelstva
  2. jméno předsedajícího a jména ověřovatelů
  3. stručná vystoupení řečníků
 3. Zápis ze zasedání podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé.
 4. Zápis musí být vyhotoven do 10 dnů po skončení zasedání. Za jeho uložení a možnosti do něj nahlédnout odpovídá obecní úřad.
 5. O námitkách člena zastupitelstva proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva.

Článek IX - Zabezpečení plnění usnesení zastupitelstva

 1. Plnění usnesení zastupitelstva zabezpečuje starosta obce. Rozpracuje přijaté usnesení na dílčí úkoly a učiní opatření potřebná k jejich zabezpečení a splnění.
 2. S plněním usnesení zastupitelstva, s vyřízením podnětů a připomínek členů zastupitelstva, občanů seznámí starosta obce na nejbližším zasedání zastupitelstva.
 3. Usnesení zastupitelstva obce musí být nejpozději do 10 dnů podepsáno starostou a místostarostou obce a připraveno ke zveřejnění na úřední desce obecního úřadu a musí být k nahlédnutí na obecním úřadě.

Článek X - Technické zabezpečení zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva administrativně, organizačně a technicky podle požadavků obce zabezpečuje starosta.

Článek XI - Závěrečná ustanovení

Tento jednací řád je zpracován dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Schválením tohoto jednacího řádu pozbývá platnosti jednací řád schválený zastupitelstvem obce dne 26. 4. 2005.

Jednací řád schválilo zastupitelstvo dne 22. listopadu 2010.

Tímto dnem nabývá účinnosti.